Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Opdrachtgevers

Fondsen sluyterman van Loo en RCOAK
Ontwikkelen van de masterclass Generaties In Beweging – intergenerationeel ondernemerschap in buurten en wijken. Voor bewonersinitiatieven en professionals die zich willen bekwamen in intergenerationeel ondernemerschap: generaties verbinden als bijdrage aan alledaagse solidariteit en leefbaarheid in de wijk.

Platform 31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg
Ontwikkelen van Studio BRUIS, een nieuwe aanpak voor community building, waarin bewoners en sociale professionals samen de schouders zetten onder het versterken van de sociale vitaliteit in wooncomplexen en woongemeenschappen van ouderen.

MEE & De Wering Alkmaar
Het bieden van deskundigheidsbevordering en coaching aan een regionale learning community van sociaal werkers, die aan de slag willen met "De kunst van het vuur maken", een instrument voor het maken van integrale sociale wijkanalyses en het ontwikkelen van sociale wijkagenda's, samen met buurtbewoners. 

Oudere Vrouwen Netwerk Nederland / Erasmus+
Het ontwikkelen van de methode Samenkracht 80+, een wijkdialoog met 80-plussers gericht op ontmoeting, zichtbaar worden en van betekenis zijn van de oudste generaties in de lokale gemeenschap. Onderdeel van het Europese Erasmus+ project Active80+.

Fonds NutsOhra
Faciliteren van drie regionale inspiratiebijeenkomsten voor belangstellenden voor het subsidieprogramma 'Langer thuis, meer veerkracht.'

Hogeschool Windesheim
►Kwartiermaker innovatietraject 'Jong en oud' met het oog op het ontwikkelen van een door alle opleidingen gedragen intergenerationele benadering in onderwijs, opleiding en ondernemrschap.
►Adviseren bij de ontwikkeling van de internationale Minor "Innovation in an intergenerational society."
►Het begeleiden van het startweekend van het Windesheim Hounors Programme "Intergenerational collaboration."

Uit het Jaarverslag 2014 van de Topopleiding toegepaste Gerontologie:
"Het GeneratieLab, verzorgd door Bureau ActivAge, leverde mooie inzichten op in verschillen en overeenkomsten tussen de generaties en was bovenal heel plezierig. De resultaten worden verwerkt in de minor. De deelnemers waren erg enthousiast en blijven als klankbordgroep betrokken bij de minor."

Gilde Nederland
Ontwikkelen en implementeren nieuw landelijk project: POWER, veerkracht op leeftijd. Opgeleide vrijwilligers ondersteunen ouderen door middel van vijf inspiratieworkshops en aansluitende POWER kringen bij orientatie op levensvragen, keuzes maken, zingeving en participatie. Mede mogelijk gemaakt door Fonds sluyterman van Loo, RCOAK en Skan Fonds.  

Uitgeverij Coutinho
Conceptontwikkeling, samenstellen en eindredactie van Kiezen en verbonden blijven, een publicatie voor HBO Sociaal Werk en sociale professionals over krachtgericht werken met ouderen in de wijk.  

Laurens Zorg Rotterdam
Ondersteunen van initiatiefgroep van partijen in wonen, zorg en welzijn bij werkconferentie IJsselmonde:  ‘Samen kom je verder – Prettig oud worden in IJsselmonde.’ ActivAge brengt instellingen, vrijwilligersorganisaties en bewonersgroepen bij elkaar, zet aan tot een gedeelde visie en helpt met eenWorld café om te komen tot concrete, gezamenlijke initiatieven en activiteiten. 

Movisie, i.s.m. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en Platform '31
Het leveren van een bijdrage aan het landelijk innovatieproject "Vliegwiel Burgerinitiatieven Ouderen," een onderdeel van "Langer huis." (BZK en VWS). Literatuurstudie, begeleiden lokale focusgroepen, organiseren landelijke conferentie en schrijven inspiratiebrochure.

Oranje Fonds
Docent van de Oranje Fonds Zomerschool "Participatie van kwetsbare groepen in de zorgzame wijk" voor professionals in wonen, zorg en welzijn. Enkele reacties van oud-deelnemers:
“Moe maar voldaan van de zomerschool, leerzaam, inspiratie opgedaan door leuke collega's en trainers."
“Intensief, leuk, leerzaam, bijzonder!!!!”
“Samen met ‘lotgenoten’ een week in de ‘lift’, resultaat: een ‘professionele metamorfose’!"
“Ik geloof (weer) in ons mooie, zinvolle werk!”

Stichting RC Maagdenhuisfonds / Kenniscentrum Woonsaem
Onderzoek naar succes- en faalfactoren in het proces van groepsvorming bij woongemeenschappen voor migrante ouderen. Schrijven "Routemap Samen Zelfstandig" voor begeleiders woongemeenschappen van oudere migranten. Ondersteunen Lerend Netwerk Woonsaem. Schrijven portrettenbundel oudere migranten in woongemeenschappen. Ontwikkelen training "Woondromen 55+" voor professionele begeleiders van woongemeenschappen van ouderen.

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij 
Het refereren van een aantal pagina's over determinanten en maatregelen voor vrijwilligerswerk en informele zorg door ouderen ten behoeve van het (nog te verschijnen)  themarapport Maatschappelijke Participatie.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg
Organiseren van een studiereis naar Engeland (najaar 2013). Thema: Lokale kracht in Engeland. Actieve burgers steunen en helpen elkaar op coöperatieve basis in nieuwe communities. Engeland is hierin al jaren gidsland. 

Stichting Woonservicewijken Escamp, Den Haag
Ontwikkelen en beschrijven van de methodiek Atelier Samenkracht. Een nieuwe methodiek waarbij professionals samen met bewoners in kwetsbare wijken nadenken over complexe onderwerpen en elkaar helpen om vooruit te komen in het alledaagse leven. De methodiek is gebaseerd op principes van krachtgericht werken, levensloopbenadering en werkzame principes uit samenlevingsopbouw en volwasseneneducatie. Ontwikkeld in de pilot Moerwijk, een Haagse volkswijk in de buurt van het Zuiderpark, onderdeel van stadsdeel Escamp.

Pluspunt Expertisecentrum Senioren en Participatie Rotterdam
Het verzorgen van een toekomstdag aan de hand van de thema’s ondernemerschap, zelfregie en empowerment.
"We hebben als Pluspuntteam en bestuur onder de bezielende leiding van Kees Penninx en Chantal van Arensbergen, een inspirerende training gehad. De training was er op gericht om onze manier van maatschappelijk ondernemen concreter te maken naar de vrijwilligers. Wil je meer met zelfregie aan de slag in je organisatie dan zijn ActivAge en Grenzeloos Coaching & Training je partner.”
Heili Bassa, directeur Pluspunt.

LESI Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie i.s.m. Gemeente Rotterdam
Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen "Sociaal isolement is van ons allemaal,"  voor Rotterdamse sociale professionals die zich in hun werkgebied willen ontwikkelen tot kwartiermaker bij de aanpak van sociaal isolement.
Het ontwikkelen en aanbieden van de training "Help! Een signaal" voor sociale professionals die een Integraal Signaleringsnetwerk Sociaal Isolement (ISSI) willen opzetten.

Hogeschool InHolland / Lectoraat Maatschappelijk Werk
Uitvoering tweejarig project Dicht-er-bij. Ontwikkelen van een nieuw intakemodel en volgsysteem voor maatschappelijk werkers. Aanpassing aan nieuwe eisen zoals erop af, vroegtijdig, licht en gericht interveniëren. In samenwerking met 8 instellingen MWD, NVMW, MOVISIE en acht Hogescholen. Bijdrage aan publcatie door essay over wederkerigheid als basisthema in het social work.

MOVISIE Kennisinstituut Maatschappelijke Ontwikkeling
a) Schrijven visiedocument “Krachtgerichte sociale zorg” over de stelselwijziging in de AWBZ en de kansen voor het sociaal werk in Nederland.
b) Schrijven van een onderzoeksessay over de mogelijkheden van en grenzen aan evidence based werken in de vrijwillige sector.
c) Onderzoek naar werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet bij mensen in de derde levensfase.
d) Ontwikkelen projectvoorstel “Wij doen het zelf”, een landelijke campagne voor het stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven van burgers die bijdragen aan houdbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Gemeente Amersfoort
SWOT-analyse sociale infrastructuur rond haalbaarheid van een integrale lokale aanpak voorkomen en verminderen sociaal isolement bij ouderen.

OCMW Gent
Goesting! Vierdaagse training, studiedag en implementatieadvies intergenerationeel werken voor beleidsmakers en sociale professionals in jeugdparticipatie en wonen, zorg en welzijn voor ouderen.