Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Anke Heijsman

  • Projectbegeleider en onderzoeker
  • Onderwijs- en beroepsontwikkeling
  • Waarde(n)volle innovaties in zorg en welzijn
  • Bruggenbouwer praktijk, onderzoek en onderwijs

Mijn interesse en werkervaring betreffen de innovaties in zorg en welzijn voor ouderen. De komende decennia zal de samenleving sterk veranderen door toename van het aantal ouderen en door toename van hun aandeel in de totale bevolking. Door de verdergaande vermaatschappelijking van de zorg zullen ouderen tegelijkertijd langer thuis wonen. Ik ben ik ervan overtuigd dat er steeds meer burgerinitiatieven zullen ontstaan om ouderen te ondersteunen in het zelf- en samenredzaam blijven in de eigen leefomgeving. Dat biedt uitdagingen voor nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen binnen wijken en buurten. Daar draag ik graag aan bij.