Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Peter Verleg

  • Bestuurder en toezichthouder in het publieke domein en in de bouwsector
  • Pleitbezorger nieuwe democratie: van inspraak naar samenspraak in besluitvorming op lokaal niveau 
  • Nieuw maatschappelijk elan in co-creatie en coöperaties
  • Woon-en zorgbeleid vooral van onderop
  • De kracht van ouderen benutten vanuit intergenerationeel denken
  • Geinteresseerd in oplossingen ter voorkoming van eenzaamheid van ouderen

Ik zet mij graag in voor meer sociale cohesie in de samenleving ook tussen jongeren en ouderen. Als we ‘vergrijzing’ zien als een kans, benutten we meer de kracht van ouderen. Intergenerationeel denken verbindt en biedt meer kansen aan alle betrokkenen. Het activeren van het meester-gezel-principe in organisaties en andere samenwerkingsverbanden leidt tot inspiratie en verbinding in kennisontwikkeling. Samen creëren we oplossingen voor wonen, zorg en welzijn, zeker als we beslissers verleiden om initiatieven van onderop meer serieus te nemen. Dan kunnen burgers meer eigenaar zijn van de wijze waarop zij willen wonen en leven. Meer samenspraak in de voorbereiding van de besluitvorming dient het algemeen belang.