Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Kompas sociale wijkagenda: wijkteams zoeken samenwerking met bewoners

ActivAge ondersteunde welzijnsorganisatie Mee & de Wering bij de ontwikkeling van het Kompas Sociale Wijkagenda. Waarom dit Kompas? Veel sociale wijkteams worden overladen met individuele casuïstiek. Zij komen te weinig toe aan andere belangrijke opgaven, zoals outreachend en preventief werken, vroeg-signalering en het ondersteunen van collectieve voorzieningen en bewonersinitiatieven. Daarmee dreigt de bodem weg te vallen onder de beoogde transitie in het sociaal domein. Meer van onderop, meer op eigen kracht en meer collectief: het blijven vrome wensen.

Het Kompas sociale wijkagenda is een hulpmiddel voor sociale wijkteams die willen inzetten op het optimale combinatiespel van burgerkracht, samenlevingsopbouw en hulpverlening. Het Kompas helpt teams op weg om de nodige souplesse te ontwikkelen in een beweging waarbij zij samen met bewoners nadenken over weerbarstige vraagstukken en alledaagse problemen in het dorp of de wijk. Van daaruit wordt de stap gezet naar een gedeelde agenda voor verandering, waaraan ieder kan bijdragen op grond van de eigen competenties en netwerken. Met behulp van het Kompas sociale wijkagenda komen bewoners en professionals samen vooruit: bewoners in het alledaagse leven, professionals in hun effectiviteit, beide in hun wens om samen op te trekken met respect voor ieders kwaliteiten.

De publicatie Kompas sociale wijkagenda beschrijft uitgangspunten, randvoorwaarden, hoofdlijnen van het ontwikkelproces en praktische tools, zoals het waardenspel en het huis van de identiteit. Het kompas is geen blauwdruk. Het helpt wijkteams en bewoners om een gezamenlijke route te vinden, zoals een echt kompas dat doet. Meer weten? Mail Dagmar Alders van Mee & de Wering. Wilt u ook aan de slag met het Kompas? Stel ActivAge uw vraag.